Στη φάση της μελέτης υλοποιούνται όλες οι απαραίτητες ειδικές μελέτες για το συγκεκριμένο κτιριακό έργο. Αρχικά σε συνεννόηση με τον πελάτη – χρήστη του κτιρίου γίνεται μια συζήτηση για τις ιδιαίτερες ανάγκες του και σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες του οικοπέδου και τους περιορισμούς της πολεοδομικής νομοθεσίας υλοποιούνται τα πρώτα προσχέδια με εναλλακτικές λύσεις. Εν συνεχεία και μετά από συζήτηση καταλήγουμε στην προσφορότερη και αρτιότερη λύση και εκτελούνται οι οριστικές μελέτες.

Σημαντικά εργαλεία για τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό είναι τα προγράμματα υπολογιστή που παρέχουν παράλληλη φωτορεαλιστική εποπτεία του κτιρίου και η μεγάλη εμπειρία που διαθέτει το γραφείο μας. Η αρχιτεκτονική μελέτη γίνεται με βάσει τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, τον κτιριοδομικό κανονισμό και αντίστοιχες εγκυκλίους.3d-building-construction-image_1600x1200_78599

Η στατική μελέτη που γίνεται παράλληλα με την αρχιτεκτονική καθορίζει τις διαστάσεις και τους οπλισμούς των φερόντων στοιχείων της οικοδομής (κολόνες, δοκοί, πλάκες, θεμελίωση) και υλοποιείται με εξειδικευμένα προγράμματα πολιτικού μηχανικού σύμφωνα με τον Ελληνικό Κανονισμό Ωπλισμένου Σκυροδέματος και τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό. Σύντομα οι κανονισμοί αυτοί θα αντικατασταθούν από τους Ευρωκώδικες (κοινούς ευρωπαικούς κανονισμούς).

Η ενεργειακή μελέτη του κτιρίου σύμφωνα με τον πρόσφατα εγκεκριμένο κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) καθορίζει την απαιτούμενη θερμομόνωση του περιβλήματος του κτιρίου (κολόνες, τοίχοι, στέγη – δώμα, πλάκα εδάφους) καθώς και τα απαιτούμενα ποιοτικά στοιχεία των κουφωμάτων (θερμοδιακοπή, διπλό τζάμι, ευγενές αέριο στο εσωτερικό) ώστε το κτίριο να καταναλώνει λογική ποσότητα ενέργειας για να εξασφαλίζονται κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας.

Οι υπόλοιπες ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες (ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρικά) οδηγούνε σε ασφαλή χάραξη και διαστασιολόγηση των απαιτούμενων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για την λειτουργία του κτιρίου.

Έχοντας την κατάλληλη κατάρτηση, τα τεχνολογικά μέσα, την εμπειρία αλλά και ένα αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών καλύπτουμε ένα ευρύ φάσμα μελετών.

Ενδεικτικά:

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
  • Στατικές Μελέτες
  • Τοπογραφικές Μελέτες
  • Μηχανολογικές Μελέτες
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες
  • Μελέτες Ψύξης Θέρμανσης
  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Μελέτες Ενενργιακής απόδοσης κτηρίων